Obchodní podmínky

 

              

Název firmy:     Flordeco

Sídlo firmy:      Kostelní 1271 , 665 01 Rosice u Brna

Provozovna:     U Santošky 1315/4, 150 00 Praha 5-Smíchov

IČO:                75932326

Tel.:                +420 737 071 515

E-mail:             Info@flordeco.cz

 

1.      Informace:

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Simona Marková , se sídlem Kostelní 1271, Rosice u Brna, provozovna: U Santošky 1315/4, Praha 5-Smíchov, identifikační číslo:75932326 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.flordeco.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    Definice

2.1.       Objednatel - osoba, která provádí objednávku prostřednictvím formuláře, objednává zboží a hradí za toto zboží cenu. Objednatel může být zároveň příjemcem.

2.2.       Příjemce - osoba, které je zboží určeno. Touto osobou může být třetí osoba nebo sám objednatel.

2.2.1.         Příjemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku

2.3.       Zboží – květiny a další produkty nabízené prodávajícím v e-shopu. Zboží objednatel v e-shopu objednává prostřednictvím formuláře. Po zaplacení zboží je toto předáno příjemci nebo třetí osobě pro kterou je zboží určeno.

2.4.       Obchodní podmínky - tyto, minulé a budoucí obchodní podmínky prodávajícího        pro e-shop www.flordeco.cz. Prodávající je oprávněn provádět v obchodních podmínkách jednostranné změny. Veškeré změny se stávají účinnými v okamžiku jejich zveřejnění v e-shopu, přičemž platí, že každá smlouva se řídí obchodními podmínkami platnými v době jejího uzavření.

2.4.1.         Tyto obchodní podmínky se pro objednatele stávají závaznými okamžikem odeslání objednávky

3.    Kupní smlouva

3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.3.1.       objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

3.3.2.       způsobu úhrady kupní ceny zboží a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

3.3.3.       informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

3.3.4.       další požadavky na úpravu zboží nebo způsob dopravy

3.4.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

3.5.      Objednávku odešle objednatel prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

4.    Cena zboží a platební podmínky

4.1.      Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní. (např.:DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.

4.2.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

4.2.1.       V hotovosti nebo kartou v provozovně prodávajícího na adrese: U Santošky 1315/4, Praha 5 Smíchov;

4.2.2.       V hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce;

4.2.3.       bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, přičemž částka musí být připsána na účet uvedený na stránkách e-shopu při procesu objednávky před doručením.

4.2.4.       bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayPal

4.2.5.       bezhotovostně platební kartou na provozovně prodávajícího prodávajícího na adrese U Santošky 1315/4, Praha 5-Smíchov;

4.3.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží příjemci. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající objednateli po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

4.5.      Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit objednateli účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

4.6.      V případě nedodržení splatnosti na faktuře / zálohové faktuře je účtováno penále 1,5% za každý den prodlení z celkové dlužné částky. V případě neuhrazení objednávky (případy kdy je doručováno před úplným připsáním platby) si vyhrazujeme právo částku vymáhat po adresátovi zásilky.

5.    Zrušení objednávek a odstoupení od smlouvy

5.1.      Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, avšak nejpozději dva dny před dodáním zboží z důvodu objednávky a doručení materiálu na výrobu požadovaných kytic a dekorací. Toto se týká běžných kytic a dekorací. Pokud se bude týkat zrušení objednávky svatebních kytic a výzdob, případně objednávky většího počtu kytic či dekorací (10ks +), je nutné odstoupení od smlouvy provést nejpozději 7dní před předáním objednávky a to bez udání důvodů. V takovém případě je prodávající povinen objednateli vrátit případnou již uhrazenou cenu nebo zálohu poníženou o případné bankovní poplatky a další výdaje, související s vrácením platby.

5.2.      Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případech, kdy stav zásob není dostačující pro řádné plnění ve smyslu smlouvy.

5.3.      Objednatel nemusí uvádět důvod, proč od smlouvy odstupuje.

5.4.      Je-li společně se zbožím poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.    Vyřízení reklamace

Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku, a to je při převzetí zboží.

7.    Dodání zboží

7.1.      Zboží může být doručeno prodávajícím, případně kurýrní službou (podle typu zboží).

7.2.      Zboží může být objednatelem odebráno přímo na provozovně.

7.3.      Výběr způsobu dodání zboží je součástí formuláře v procesu tvorby objednávky.

7.4.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.5.      Zboží je dodáváno na místo ( adresu ), uvedenou objednatelem v objednávce.

7.6.      Zboží je dodáváno příjemci prodávajícím nebo kurýrní službou v termínu, který uvedl v objednávce objednatel. Příjemce bere na vědomí skutečnost, že čas doručení je pouze orientační a může být přiměřeně upraven vzhledem k dopravní situaci a dalším aspektům, které mohou čas doručení ovlivnit. Dodání zboží je možné nejdříve 24 hod. od okamžiku objednání zboží.

7.7.      Při dodání zboží není doručovatel povinen prověřovat totožnost příjemce.

7.8.      Při dodání prodávajícím nebo kurýrní službou se k ceně zboží připočítává cena dovozu zboží. Cena dodání se řídí ceníkem platným v době provedení objednávky.

7.9.      Zboží je vyexpedováno k dodání příjemci pouze za podmínky, že již byla uhrazena cena. Není-li tomu tak, prodávající kontaktuje objednatele. V návaznosti na tento odstavec může být upraven čas a termín doručení.

8.    Další práva a povinnosti

8.1.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8.2.      V případech, kdy není příjemce na určeném místě ( adrese dodání ) v určeném časovém rozmezí, je zboží předáno oproti podpisu náhradnímu příjemci. Náhradním příjemcem může být recepční, sousedé, spolupracovníci, popřípadě jiná vhodná osoba.

8.3.      Objednatel přebírá plnou zodpovědnost za to, že příjemce bude v přiměřeném časovém rozmezí na místě dodání přítomen a adresa bude existující ( problém bývají chybějící čísla domů atd.. ).  Pokud tomu tak nebude, je objednavatel povinen uhradit veškeré náklady a vzniklé škody spojené s objednávkou, objednaným zbožím a doručením.

8.4.      V případě, kdy postup podle předchozího odstavce nebyl úspěšný, nebo nemohl být dodavatelem vykonán, kontaktuje dodavatel objednatele telefonicky za účelem smluvení dalšího postupu. Pokud k navázání tohoto kontaktu z důvodu na straně objednatele nedojde nebo pokud nebude další postup dohodnut, dopraví dodavatel zboží zpět do provozovny.

8.5.      Pokud bude nutné opakované dodání zboží, je toto dodání zpoplatněno 1,6 násobkem původní ceny za doručení. V případech, kdy není evidentně doručení možné, případně adresát odmítne převzetí zásilky, je prodávající oprávněn další pokusy o doručení odmítnout. Objednávající poté může zboží vyzvednout osobně na adrese provozovny.

8.6.      V případě, že se zboží na základě předchozích odstavců v článku nachází v provozovně, je objednatel povinen se do provozovny v předem domluvených hodinách bez zbytečných odkladů dostavit a zboží odebrat. Pro případ, že tak objednatel neučiní, je prodávající oprávněn po uplynutí 3 pracovních dnů zboží zlikvidovat. Toto ustanovení se týká výhradně květin a zboží podléhajícímu rychlé zkáze.

9.    Práva a povinnosti z vadného plnění

9.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2.      Pokud má převzaté zboží nedostatky ( např. nemá předem sjednané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá množství doručeného zboží, není v dobrém stavu), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

9.3.      Není-li oprava nebo výměna zboží možná, je objednatel oprávněn požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

9.4.      Prodávající neodpovídá za vady  u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí příjemcem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.5.      Prodávající není povinen nároku objednatele vyhovět, pokud prokáže, že objednatel před převzetím o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.

9.6.      Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží, které způsobí příjemce neodborným zacházením se zbožím a běžným opotřebením zboží jako je např. přirozené vadnutí květin.

9.7.      Případné skryté vady je příjemce povinen nahlásit nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží od prodávajícího, pokud se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze jako jsou např.: květiny.

9.8.      Nároky příjemce budou uspokojeny formou výměny zboží, části zboží nebo přiměřenou slevou z kupní ceny. Nelze uznat vady způsobené špatným uchováním květin ( mráz, vysoká teplota, absence vody při převozu apod.. ).

10.        Smlouva

10.1.  Doručování zboží:

10.1.1.    Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, dle domluvené doby dodání. Kupující je zboží povinen převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval.

10.1.2.    Potřebné doklady ke zboží jako je faktura, odešle prodávající objednateli nejpozději následující den po převzetí zboží příjemcem.

10.1.3.  Nepřevezme-li, nebo nezařídí-li objednatel převzetí zboží v dohodnuté době,   je prodávajícímu povinen uhradit veškeré náklady za doručení, případné opětovné doručení, nebo za veškerý materiál podléhající zkáze a za čas strávený přípravou květin či dekorací.

10.2.  Osobní odběr:

10.2.1.    Osobní odběr je možný v provozovně v otevírací době nebo po domluvě s prodávajícím v jinou dobu než je otevírací.

10.2.2.    Předání zboží může být provedeno pouze za podmínky, že cena již byla objednatelem uhrazena, nebo ji objednatel uhradí na provozovně hotově nebo kartou.

11.        Záměna zboží

11.1.  Záměna květin je ze strany prodávajícího možná do poměrné části 30% ve vztahu k fotografii uvedené na e-shopu, vzhledem k sezonní nabídce a aktuální dostupnosti některých květin. Prodávající si vyhrazuje právo na záměnu dle tohoto odstavce bez předchozího upozornění objednatele.

11.2.  Pokud dojde k situaci, kdy by bylo nutné provést záměnu květin ve větší míře než 30%, objednatel bude neprodleně kontaktován prodávajícím.

11.3.  Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout změny uvedené objednatelem v poznámce či dodatku objednávky ( např. barevné odchylky či druh zboží ).

12.        Ochrana osobních údajů

12.1.  Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2.  Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.3.  Zpracováním osobních údajů objednatele může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

12.4.  Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. pro účely splnění objednávky a vystavení příslušných dokladů

12.5.  V případě, že by se objednatel domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem a nařízením …. Evropské Unie (GDPR), zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:  a) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.6.  Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

13.        Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

13.1.   Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

13.2.  Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

14.        Obecné

14.1.  Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit objednateli účtenku v případě platby v hotovosti.  Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

14.2.  E-shop,  je webová prezentace www.flordeco.cz, na níž je nabízeno zboží prodávajícího.

14.3.  Ceník zboží je zveřejněný v e-shopu www.flordeco.cz. Účinným se stává od okamžiku zveřejnění, přičemž platí, že již potvrzené objednávky, se řídí ceníkem zboží účinným v době potvrzení.

14.4.  Ceník rozvozu květin je zveřejněný v e-shopu v sekci „Platby a doprava“. Účinným se stává okamžikem zveřejnění na webu. Již potvrzené objednávky se řídí ceníkem účinným v     době potvrzení. Cena rozvozu zboží se řídí vzdáleností místa předání od místa provozovny.

14.5.  Způsob úhrady ceny si objednatel zvolí v objednávce, přičemž platí, že platba v hotovosti a kartou je možná při osobním odběru na pobočce, nebo při platbě na místě doručení. (Pokud je objednatel zároveň příjemcem. Pokud není, je možné platbu provést převodem z účtu, ale s dostatečným předstihem, aby byly peníze připsány na účet prodejce nejpozději do doby doručení zboží.)

14.6.  Objednávka zboží učiněna objednatelem v e-shopu. K jejímu dokončení je nutné vyplnění kompletního formuláře a jeho odeslání. Objednatel je povinen zkontrolovat veškeré údaje, které jsou obsaženy v objednávce tak, aby mohla být objednávka korektně vyřízena a mohlo být provedeno vyúčtování.

14.7.  Aby se objednávka stala pro objednatele i prodávajícího závaznou, musí být prodávajícím potvrzena na objednatelem určenou e-mailovou adresu.

14.8.  Fotografie použité v e-shopu prodávajícího jsou ve smyslu autorského zákona autorskými díly.

15.        Ostatní

15.1.  Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

15.2.  Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od objednatele při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

15.3.  Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

15.4.  Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

15.5.  Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

15.6.  Mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

15.7.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

15.8.  Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy České republiky.

 

 

 

Tyto obchodní podmínky platí od…22.1.2018……………………………..

V Praze dne:--22.1.2018------------